RODO

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH i PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (przekazywana w przypadku zbierania danych od osoby której dotyczą zgodnie z art. 13 RODO)

Z dniem 25.05.2018 roku w Polsce zaczęły obowiązywać przepisy o RODO, w związku z tym faktem przedstawiamy następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: firma “Prometeusz Kwiatkowski Mariusz” z siedzibą w Miechowie przy ulicy Targowej 6; Regon: 17039240; NIP: 5782235457.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować: listownie na w/w adres, za pomocą adresu e-mail: rodo@e-prometeusz.eu lub telefonicznie: 662342056 lub fax- 412308888

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i realizacji Pana/Pani zamówienia,
  • realizacji Pana/Pani uprawnień do odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • realizacji Pana/Pani uprawnień wynikających z rękojmi,
  • realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z gwarancji
  • wykonania umowy usługi naprawy zakupionego towaru,
  • wykonania umowy usługi montażu zakupionego towaru,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń z tyt. zapłaty ceny/wynagrodzenia.
 • przedstawienie aktualnej oferty firmy Prometeusz Kwiatkowski Mariusz oraz firm współpracujących w zakresie działalności Administratora

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Pana/Panią w celach określonych powyżej, bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

4. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy i/lub jej realizacja.

5. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • żądania od Administratora sprostowania/poprawiania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych( prawo do bycia zapomnianym),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych(prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku tzw. przetwarzania marketingowego,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych.

Dane udostępnione przez Pana/Panią będą podlegały udostępnieniu podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności:

  • operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, w celu dostarczenia towaru lub przekazania informacji Pani/Panu,
  • operatorowi płatności, w celu realizacji umowy,
  • firmie księgowej,
  • firmie informatycznej,
  • kancelarii prawnej,
  • firmie windykacyjnej w przypadku konieczności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony praw,
  • firmie serwisowej w celu naprawy lub przeglądu towaru
 • firmie handlowej lub telemarketingowej w celu przekazania aktualnej oferty Administratora

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, poza obszar Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu określonym powyżej w pkt 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane do odwołania. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane i przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z 27-04-2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

e-prometeusz

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close